, 14 233 Shinua 3 page8 e, ווסתי מתח SCR, מיסבים כדוריים nsk, מסילות ליניאריות nsk, ברגים כדוריים nsk, בולמי אנרגיה זימר
, 14 233 Shinua 3 page8 d, ווסתי מתח SCR, מיסבים כדוריים nsk, מסילות ליניאריות nsk, ברגים כדוריים nsk, בולמי אנרגיה זימר
, 14 233 Shinua 3 page9 a, ווסתי מתח SCR, מיסבים כדוריים nsk, מסילות ליניאריות nsk, ברגים כדוריים nsk, בולמי אנרגיה זימר
, 14 233 Shinua 3 page9 b, ווסתי מתח SCR, מיסבים כדוריים nsk, מסילות ליניאריות nsk, ברגים כדוריים nsk, בולמי אנרגיה זימר
, 14 233 Shinua 3 page9 c, ווסתי מתח SCR, מיסבים כדוריים nsk, מסילות ליניאריות nsk, ברגים כדוריים nsk, בולמי אנרגיה זימר
, 14 233 Shinua 3 page8 e, ווסתי מתח SCR, מיסבים כדוריים nsk, מסילות ליניאריות nsk, ברגים כדוריים nsk, בולמי אנרגיה זימר
, 14 233 Shinua 3 page8 d, ווסתי מתח SCR, מיסבים כדוריים nsk, מסילות ליניאריות nsk, ברגים כדוריים nsk, בולמי אנרגיה זימר
, 14 233 Shinua 3 page9 a, ווסתי מתח SCR, מיסבים כדוריים nsk, מסילות ליניאריות nsk, ברגים כדוריים nsk, בולמי אנרגיה זימר
, 14 233 Shinua 3 page9 b, ווסתי מתח SCR, מיסבים כדוריים nsk, מסילות ליניאריות nsk, ברגים כדוריים nsk, בולמי אנרגיה זימר
, 14 233 Shinua 3 page9 c, ווסתי מתח SCR, מיסבים כדוריים nsk, מסילות ליניאריות nsk, ברגים כדוריים nsk, בולמי אנרגיה זימר

ברגים כדוריים מעורגלים

 • ברגים כדוריים זולים יחסית בעלי חופש צירי קל.
כמות: